Inici » Notícies » General

El Col·lectiu El Runar sol·licita la delimitació i amollonament de la Via Pecuària de Fanàdics

27 de Juny de 2018 No hi ha comentaris
La zona costanera de Benissa

La zona costanera de Benissa

El Col·letiu el Runar de Benissa ha presentat a l’Ajuntament de Benissa un escrit per tal que inste a la Conselleria competent la delimitació i amollonament del tram de la via pecuària Assegador de Fanàdics que passa pel municipi de Benissa. L’Assegador de Fanàdics és una via pecuària amb una amplària de 10 metres i una longitud aproximada de 3km pel Terme de Benissa. Aquesta via pecuària entra pel paratge de les Bassetes procedent del terme municipal de Calp, fins arribar al Baladrar, per a continuar pel Terme Municipal de Teulada.

El Runar considera imprescindible que es procedisca a la delimitació i amollonament immediat de la via pecuària Assegador de Fanàdics ja que en l’actualitat està en fase d’elaboració el nou Pla General d’Ordenació Urbana del municipi de Benissa, on es deu reflectir que són bens de domini públic de la Generalitat i, en conseqüència, inalienables, imprescriptibles i inembargables. També lamenta la deixadesa de l’administració i que aquests terrenys públics i per tant, per al gaudi de tots els ciudatans, s’hagen deixat ocupar per propietats privades en una zona d’alt valor paisatjístic i ambiental.

A continuació reproduïm l’escrit del Col·lectiu El Runar:

El col·lectiu el Runar de Benissa,

EXPOSA:

El projecte de clasificació de les víes pecuàries del terme municipal de Benissa va ser redactat l’any 1965 i aprovat en la “Orden de 3 de febrero de 1966 por la que se aprueba la clasificación de las vías pecuarias existentes en el término municipal de Benissa (BOE número 42 de data 18 de febrer de 1966). En aquesta s’aprovava la clasificació d’una sèrie de vies pecuàries entre les que es troba la Colada de Fanadix, amb una amplaria de 10 metres i una longitud aproximada de 3 km pel terme de Benissa. Aquesta via pecuaria entra pel paratge de les Bassetes procedent del terme municipal de Calp, fins arribar al Baladrar per continuar pel terme municipal de Teulada.

En l’actualitat ens trobem amb un gran canvi econòmic, social i estructural, pel que fa a les vies de comunicació, que ha produït la pèrdua progressiva de la ramaderia extensiva i, amb esta, pastors, pastos i vies pecuàries, el que, junt amb la falta de delimitació, ha provocat l’ocupació agrícola o urbanística de part del traçat de moltes vies pecuàries, moltes vegades ja consolidada, i n’ha provocat la reducció i dificultat el trànsit de ramat i persones. Este ha segut el cas de la via pecuària Colada de Fanadix.

En este sentit, les exigències de la societat contemporània han conformat en el sentir col·lectiu la necessitat de complementar, quant a l’original funció de trànsit ramader, un nou tipus d’ús en les vies pecuàries. Esta nova utilitat té molt a vore amb les activitats recreatives i mediambientals com el passeig, el senderisme, la cavalcada i altres activitats que permeten al ciutadà urbà disfrutar de la naturalesa i a relacionar-s’hi.
Així mateix, les vies pecuàries han arribat a ser corredors ecològics, vies naturals a través de les quals es connecten distints espais naturals i on han trobat acomodament multitud d’espècies de la fauna i la flora valenciana, quan no han arribat a tindre la consideració estes mateixes d’espais dignes de conservació pels hàbitats que alberguen i pels seus valors paisatgístics.

D’acord a la llei 3/2014, d’11 de juliol, de la Generalitat, de Vies Pecuàries de la Comunitat Valenciana les vies pecuàries són les rutes o els itineraris per on discorre o ha discorregut tradicionalment el trànsit ramader. A més les vies pecuàries l’itinerari de les quals discorre per territori valencià són béns de domini públic de la Generalitat i, en conseqüència, inalienables, imprescriptibles i inembargables.

A més dels fins previstos en la normativa bàsica, l’actuació de la Generalitat sobre les vies pecuàries perseguirà entre altres els següents:
– Exercir les potestats administratives en defensa de la seua integritat, d’acord amb la Llei de Patrimoni de la Generalitat.
– Consolidar una malla de corredors naturals en els terrenys classificats com a vies pecuàries.
– Formar part de la infraestructura verda de la Comunitat Valenciana quan siguen necessàries per a garantir l’adequada connectivitat territorial i funcional entre els diversos elements d’esta.
– Assegurar a través d’estes la conservació de la biodiversitat i l’intercanvi genètic de la flora i la fauna de la Comunitat Valenciana.

A més, la llei 3/2014 de Vies Pecuàries estableix que:
• Li correspon a la Generalitat l’administració, conservació, millora, recuperació, tutela i defensa de les vies pecuàries l’itinerari de les quals discórrega per la Comunitat Valenciana. (art. 9.1)
• La Generalitat vetlarà pel restabliment i la integritat de les vies pecuàries en les quals s’hagen produït intrusions. (art 10.1)
• La Generalitat té el dret i el deure d’investigar, tant des del punt de vista històric com l’administratiu, la situació dels terrenys que es presumixen pertanyents a les vies pecuàries a fí de determinar la seua titularitat efectiva. (art.12)
• Les vies pecuàries hauran de reflectirse en els plans generals i en la resta d’instruments urbanístics, de conformitat amb el que disposa la legislació urbanística valenciana i en esta llei.(art. 9.4)
• L’instrument de planejament de la nova ordenació urbanística o territorial haurà d’assegurar el manteniment de la integritat superficial, la idoneïtat dels itineraris i la continuïtat dels traçats. També hauran de preservar-se el trànsit ramader i els altres usos compatibles i complementaris. (art 21.1)

En l’actualitat, està en fase d’elaboració el nou Pla General d’Ordenació Urbana del municipi de Benissa, on es deu reflectir que son bens de domini públic de la Generalitat i, en conseqüència, inalienables, imprescriptibles e inembargables.

Per tot açò, SOL·LICITE:

A la Comisió informativa de serveis, que inste a la Conselleria competent la delimitació i amollonament del tram de la via pecuaria Colada de Fanadix que passa pel municipi de Benissa

Font de la notícia: Servei de Notícies d'Infobenissa

Deixa un comentari

http://www.infobenissa.cat/wp-content/themes/infobenissa/