Inici » Notícies » Comunicat

Convocatòria del ple ordinari de 18 d’abril de 2017

18 d'abril de 2017 No hi ha comentaris
Ajuntament de Benissa

Ajuntament de Benissa

Es convoca sessió ordinària del ple d’aquest Ajuntament a celebrar en la Sala de Plens d’aquesta Casa de la Vila, el dia 18 d’Abril de 2017 a les 20.00h en primera convocatòria i l’endemà passat a la mateixa hora, en segona convocatòria, en cas de no existir el quòrum exigit en la primera, a fi de resoldre els punts inclosos en el següent:

ORDRE DEL DIA

1r – Ratificar el caràcter ordinari de la sessió.

2n – Lectura i aprovació si escau de l’acta de la sessió anterior. ( 28 de març de 2017).

Dictàmens de la Comissió informativa de Serveis

3r – Sol·licitud d’inclusió de l’obra anomenada “Condicionament i millora de carrers al nucli urbà de la Fustera a Benissa” a l’empara de la convocatòria per al Pla provincial de Cooperació a les obres i serveis de competència municipal per a 2018. (exp. 1330/2017)

4t – Proposta de sol·licitud de pròrroga de la vigència del document d’abast de l’estudi ambiental i territorial estratègic (DAEATE) del Pla General de Benissa emès per acord de la Comissió d’avaluació ambiental en sessió celebrada el 30 d’abril de 2015. (exp. 677/2017)

5é – Aprovació del conveni de col·laboració entre la Generalitat, a través de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori i entitats locals per al foment de la rehabilitació edificatòria dels habitatges existents i la regeneració urbana, i adopció de dictamen, si escau. (exp. 991/2017).

Dictàmens de la Comissió informativa d’organització. especial de comptes i hisenda, si escau

6é – Exp. Gestiona 1269. Modificació de crèdits 4/2017 – transferència de crèdits entre aplicacions de despeses de la mateixa àrea de despesa.

7é – Exp. Gestiona 1287. Modificació de crèdits 5/2017 – modificació de crèdits, modalitat de crèdit extraordinari, finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria.

8é Exp. Gestiona 1488. Reconeixement extrajudicial núm. 5/2017

Dictàmens de la Comissió de Ciutadania , si escau

9é – Retre compte de resolucions de batlia i regidories delegades.

10é – Assumptes urgents.

11é – Precs i preguntes.

Font de la notícia: Servei de Notícies d'Infobenissa

Deixa un comentari

http://www.infobenissa.cat/wp-content/themes/infobenissa/