Home » Arxiu de notícies » Comunicat

Arxiu de la secció "Comunicat"

Comunicat »

[25 de Novembre de 2008 | No hi ha comentaris | ]

Avui, Dia Internacional contra la violència de gènere des de l’Assemblea de Joves de Benissa, volem expressar la nostra condemna a totes les manifestacions de la violència masclista, ja que la violència cap a les dones i el masclisme adopten formes diverses i perverses, violacions, cànon de bellesa imposat, precarietat laboral, assassinats per raons d’honor, la impossibilitat de poder avortar de manera lliure i gratuïta o mutilació genital i aquesta íntimament vinculada a la desigualtat entre homes i dones en els àmbits social, econòmic, religiós, polític i cultural. […]

Comunicat »

[31 d'Octubre de 2008 | No hi ha comentaris | ]

Es convoca sessió ordinària del ple d’aquest Ajuntament a celebrar en el saló de plens d’aquesta Casa de la Vila, el dia 5 de novembre de 2008 a les 20.30 en primera convocatòria i l’endemà passat a la mateixa hora, en segona convocatòria, en cas de no existir el quòrum exigit en la primera, a fi de resoldre els punts inclosos en el següent:

ORDRE DEL DIA

PART RESOLUTIVA

1r – LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU ,DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

2n – DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA MUNICIPAL D’URBANISME, INFRAESTRUCTURES […]

Comunicat »

[17 d'Octubre de 2008 | No hi ha comentaris | ]

Estimats lectors,

Des d’Infobenissa sempre hem volgut convertir-nos en un espai de convivència i diàleg constructiu on poder parlar d’aquells temes que afecten els benissers i benisseres. Malauradament, i després de molts anys, hem vist com l’opció del fòrum no ha sigut capaç d’acomplir el nostre objectiu, i com per l’actitud d’uns pocs s’havia convertit en un lloc on predominaven els rumors, els insults i les desqualificacions.

Degut a aquestes coses, nosaltres dos hem tingut més d’un maldecap i ens hem hagut de fer front a situacions que […]

Comunicat »

[1 de Setembre de 2008 | No hi ha comentaris | ]

Es convoca sessió ordinària del Ple d’aquest Ajuntament a celebrar en el saló de plens d’aquesta Casa de la Vila, el dia 3 de Setembre de 2008 a les 21.00 en primera convocatòria i l’endemà passat a la mateixa hora, en segona convocatòria, en cas de no existir el quòrum exigit en la primera, a fi de resoldre els punts inclosos en el següent:

ORDRE DEL DIA

PART RESOLUTIVA

1r – LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU ,DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

2n – DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA MUNICIPAL […]

Comunicat »

[5 d'Agost de 2008 | No hi ha comentaris | ]

D’acord amb allò disposat per l’art. 46 de la Llei 7/1985 de 2 d’Abril, reguladora de les Bases de Règim Local, en relació amb els articles 78, 80 i 82 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial decret 2568/1986 de 28 de Novembre,

RESOLC

PRIMER. Convocar sessió extraordinària i urgent del ple d’aquest Ajuntament a celebrar en el saló de plens d’aquesta Casa de la Vila, el dia 6 d’Agost de 2008 a les 14.00 en primera convocatòria i l’endemà passat a la […]

Comunicat »

[25 de Juliol de 2008 | No hi ha comentaris | ]

Es convoca sessió ordinària del ple d’aquest Ajuntament a celebrar en el saló de plens d’aquesta Casa de la Vila, el dia 30 de juliol de 2008 a les 21.00 en primera convocatòria i l’endemà passat a la mateixa hora, en segona convocatòria, en cas de no existir el quòrum exigit en la primera, a fi de resoldre els punts inclosos en el següent:

Ordre del Dia

Part Resolutiva

1r – Ratificació del caràcter ordinari de la sessió.

2n – Lectura i aprovació, si escau ,de l’acta de […]

Comunicat »

[4 de Juliol de 2008 | No hi ha comentaris | ]

D’acord amb allò disposat per l’art. 46 de la llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en relació amb els articles 78, 80 i 82 del reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per reial decret 2568/1986 de 28 de novembre,

es resol

primer. Convocar sessió ordinària del ple d’aquest Ajuntament a celebrar en el saló de plens d’aquesta Casa de la Vila, el dia 9 de juliol de 2008 a les 21.00 en primera convocatòria i […]

Comunicat »

[23 de Juny de 2008 | No hi ha comentaris | ]

Es convoca sessió extraordinària i urgent del ple d’aquest Ajuntament a celebrar en el saló de plens d’aquesta Casa de la Vila, el dia 24 de juny de 2008 a les 14.00 en primera convocatòria i l’endemà passat a la mateixa hora, en segona convocatòria, en cas de no existir el quòrum exigit en la primera, a fi de resoldre els punts inclosos en el següent:

ORDRE DEL DIA

1r – RATIFICACIÓ SOBRE LA URGÈNCIA DE LA CONVOCATÒRIA.

2n – DICTÀMEN DE LA COMISSIÓ D’HISENDA, ESPECIAL DE COMPTES I RÈGIM INTERIOR […]

Comunicat »

[30 de Maig de 2008 | No hi ha comentaris | ]

Es convoca sessió ordinària del ple d’aquest Ajuntament a celebrar en el saló de plens d’aquesta Casa de la Vila, el dia 4 de juny de 2008 a les 21.00 en primera convocatòria i l’endemà passat a la mateixa hora, en segona convocatòria, en cas de no existir el quòrum exigit en la primera, a fi de resoldre els punts inclosos en el següent:

ORDRE DEL DIA

PART RESOLUTIVA

1r – LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

2n – DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA MUNICIPAL D’URBANISME, INFRAESTRUCTURES […]

Comunicat »

[9 de Maig de 2008 | No hi ha comentaris | ]

Es convoca sessió ordinària del ple d’aquest Ajuntament a celebrar en el saló de plens d’aquesta Casa de la Vila, el dia 14 de maig de 2008 a les 20.30 en primera convocatòria i l’endemà passat a la mateixa hora, en segona convocatòria, en cas de no existir el quòrum exigit en la primera, a fi de resoldre els punts inclosos en el següent:

ORDRE DEL DIA

1r – LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

2n – DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA MUNICIPAL D’URBANISME, […]

http://www.infobenissa.cat/wp-content/themes/infobenissa/